Als bewindvoerder is het in eerste instantie onze taak er voor te zorgen dat we de financiële zaken van cliënt op orde brengen. Echter kun je financiële problemen niet loskoppelen van andere problemen op het psychische en/of sociale vlak. Wij vinden het belangrijk dat al deze problemen gelijktijdig worden aangepakt. Als cliënt schulden blijft maken door zijn of haar beperking, is alleen een aanpak op het financiële vlak niet voldoende maar zal er ook hulp moeten komen op het andere gebied.

Voor een mentor is het belangrijk om goed te weten wat de wensen  zijn van de cliënt die zijn eigen belangen niet meer goed kan behartigen. Met name gericht op  verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding.

Wanneer u zich aanmeldt voor bewindvoering en/of mentorschap zullen wij in een (intake) gesprek  uw situatie bespreken en inventariseren wat voor ondersteuning u wenst/nodig heeft. Hierna wordt de aanmelding gedaan aan de rechtbank. De rechtbank zal u  uitnodigen voor een gesprek om daarin te beoordelen of de gevraagde maatregel  passend is. Wij zullen bij dit gesprek  aanwezig zijn. (De periode tussen aanmelding en uitspraak kan tot 4-6 weken duren.)

Bij bewindvoering zullen wij op uw naam een beheerrekening openen waar uw inkomsten op gestort worden en waar uw vaste lasten  van betaald worden. Deze rekening beheert de bewindvoerder.Uw zelf houdt een banrekening waar uw leefgeld op gestort wordt. Deze rekening kan geen roodstand hebben. Bij de start wordt een jaarbegroting  gemaakt. Dit is een budgetplan voor een jaar. Deze wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de kantonrechter. Maandelijks krijgt u een overzicht van de transacties van de beheerrekening. Jaarlijks legt de bewindvoerder verantwoording af (Rekening-en Verantwoording)aan u en de kantonrechter.

Bij mentorschap  zal de mentor  het aanspreekpunt zijn bij zorginstellingen. Wij zullen we een overzicht maken van zaken welke belangrijk zijn voor uw m.b.t. verzorging en behandeling, e.d.  Mogelijk heeft u een zorgplan/begeleidingsplan/behandelplan. Dit zullen we bespreken  wat u goed vindt en waarin u wijziging zou willen. De mentor zal ook  maandelijks contact met u hebben over hoe het met u gaat.

Samenwerking met hulp- en zorgverlenende instanties is voor ons dan ook van groot belang.
Daar waar we bij de intake al constateren dat er ook andere vormen van hulpverlening of zorg wenselijk zijn (en nog niet aanwezig), zullen we in overleg met cliënt ook andere vormen van hulpverlening inschakelen.
Door samen te werken kunnen we een veel beter resultaat voor cliënt bereiken dan wanneer we afzonderlijk van of zonder elkaar zouden werken.

Als bewindvoerder en mentor gaan we naast cliënt staan. Ook hier vinden we samenwerken belangrijk. Dit vereist een respectvolle, open en eerlijke communicatie. Mocht het onverhoopt spaak lopen in het contact met elkaar, zullen we een afspraak maken bij cliënt thuis om te proberen de communicatie weer te herstellen.