Welkom op  de website van BaBeMe – Bewindvoering en Mentorschap

Het komt steeds meer voor dat mensen niet (goed) meer in staat zijn zelfstandig beslissingen te nemen en hun eigen belangen niet goed (meer) kunnen behartigen. Dit kan  zijn voor het beheer van eigen vermogen (financiën). Hiervoor biedt een bewindvoerder de passende ondersteuning.  Het kan ook immateriële zaken betreffen zoals over verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding. Hierbij kan een mentor ondersteunen. Sommige mensen hebben zowel een bewindvoerder als een mentor nodig. In veel gevallen wordt in eerste instantie hulp geboden door familie of vrienden. Door omstandigheden is dit echter niet altijd mogelijk of wenselijk. 

Bewindvoering geeft rust. Het biedt u de kans uw financiële situatie – en daarmee een belangrijk deel van uw leven – op orde te krijgen. BaBeMe helpt op een deskundige en persoonlijke manier. We hebben  ervaring met bewindvoering en werken op een eerlijke, transparante wijze. BaBeMehoudt proactief contact met klanten en overige betrokkenen. 

Mentorschap wordt ingesteld voor een meerderjarige die als gevolg van zijn geestelijke of lichamelijke toestand tijdelijk of duurzaam niet in staat is of wordt bemoeilijkt zijn belangen van niet-vermogensrechtelijke aard zelf behoorlijk waar te nemen. Dit betreft handelingen   die gaan over verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding.  De mentor betrekt de cliënt echter zoveel mogelijk en bevordert dat de cliënt rechtshandelingen en andere handelingen zelf verricht, als deze daartoe in staat is.  Zoveel mogelijk heeft de cliënt dus de regie over het eigen leven. 

Vertrouwen, privacy en controle Als u  uw belangen door een ander laat behartigen, moet u daar volledig op kunnen vertrouwen.  Dat kan op BaBeMe . BaBeMe wordt namelijk gecontroleerd door de kantonrechter en een accountant. We verstrekken geen gegevens aan anderen en houden ons aan de privacywetgeving (wij zijn geregistreerd bij het CBP). Daarnaast zijn we lid van de Nederlandse Branchevereniging Professionele Bewindvoerders (NBPB) en van de Nederlandse Beroepsorganisatie voor  Professionele Mentoren (NBPM) 

Heeft u vragen, neem dan contact op met BaBeMe. Wij staan u graag te woord