Wat houdt beschermingsbewind in ?

De wettelijke maatregel Onderbewindstelling ter bescherming van meerderjarigen, ook wel beschermingsbewind genoemd, heeft betrekking op het vermogen (geld en goederen) van een persoon. Bewindvoering is er voor mensen die zelf niet in staat zijn om hun financiële zaken goed te regelen. Bijvoorbeeld vanwege ziekte, een verstandelijke beperking, een psychiatrische stoornis of dementie. Vaak neemt de familie of een vriend het financiële beheer dan over. Mocht dit niet mogelijk en/of wenselijk zijn dan kan bewindvoering aangevraagd worden. Er wordt dan door de kantonrechter een bewindvoerder aangesteld die tijdelijk of blijvend het vermogen van de betrokkene beheert. Het gevolg is dat de betrokkene niet meer zelfstandig mag beslissen over zijn of haar vermogen. Een bewindvoerder beheert het vermogen van degene die onder bewind staat. Dit kan het hele vermogen zijn, maar ook een gedeelte daarvan Het beheren houdt in dat de bewindvoerder de verantwoordelijkheid heeft over de financiële en de praktische kant van het vermogen.

Eén keer per jaar en aan het einde van het bewind moet de bewindvoerder tegenover de kantonrechter en de betrokkene rekening en verantwoording afleggen. Hij moet dan dus precies kunnen aantonen wat er allemaal door hem is geregeld en uitgegeven en de bewijsstukken kunnen overleggen. De bewindvoerder vangt zijn werkzaamheden aan met het maken van een beschrijving van de aan het bewind onderworpen goederen. Vervolgens wordt daarvan een afschrift ingeleverd bij het kantongerecht. Indien van toepassing worden ook betalingsachterstanden in de beschrijving opgenomen.
Voor elke cliënt openen we een aparte bankrekening (beheerrekening)  en eventueel een leefgeldrekening.
De bewindvoerder neemt de verantwoordelijkheid over voor wat betreft betalingen van vaste lasten, belastingen, verzekeringen en dergelijke. Deze betalingen geschieden via een op naam van de betrokkene geopende bankrekening (beheerrekening). Op deze bankrekening wordt ook het inkomen gestort.
De Bewindvoerder zal alle financiële zaken voor u  regelen, zoals:

 • loon innen
 • uitkering aanvragen
 • rekeningen betalen (vaste lasten, huur, telefoon, elektriciteit etc.)
 • persoonlijke financiële begroting maken
 • week- of maandgeld uitbetalen, soms ook daggeld
 • verzekeringen regelen
 • belastingaangifte
 • formulieren invullen, zoals voor verzekering en eigen bijdrage AWBZ
 • declaraties indienen (bij zorgverzekeraar)
 • evt. verkoop regelen van bijvoorbeeld een huis
 • vermogen beheren, zonder risico

Naast dat de vaste lasten keurig op tijd worden betaald, krijgt de  klant een vast bedrag per week om eten, drinken en andere persoonlijke  dingen van te kopen. Wil de klant bepaalde uitgaven stopzetten of nieuwe  uitgaven doen, dan kan rechthebbende dat aan de bewindvoerder doorgeven.
Bij gebleken ruimte binnen de begroting regelt de bewindvoerder datgene wat de klant wenst.

Iedere vier weken krijgt de klant een overzicht van alle betalingen die voor hem/haar zijn gedaan.

Indien overleg met derden noodzakelijk is zal dit zoveel mogelijk met instemming en medeweten van rechthebbende geschieden. Voor zover van toepassing kan men daarbij denken aan bijvoorbeeld: het maatschappelijk werk, de gemeente en familie.

Kortom: wij doen er alles aan om de financiële situatie zo snel  mogelijk in goede banen te leiden, zodat de klant verder kan met zijn  leven en hulpverleners zich weer op hun eigenlijke taak kunnen richten.

Wie vraagt beschermingsbewind aan ?
In de eerste plaats kan de betrokkene zelf de maatregel vragen. Verder kan zijn partner zo’n verzoek doen en ook familieleden tot in de vierde graad. Dat zijn ouders, grootouders, kinderen en kleinkinderen en ook de broers en zusters, ooms en tantes en neven en nichten. Als degene om wie het gaat nog minderjarig is en onder gezag van een voogd staat, kan ook de voogd de maatregel aanvragen.
Daarnaast kan de officier van justitie beschermingsbewind aanvragen.. Dat is van belang als er geen familie meer is die het verzoek kan doen of als ‘de familie’ goede redenen heeft om het verzoek niet zelf te doen. De betrokkene zou hun dit bijvoorbeeld zo kwalijk kunnen nemen, dat dit de verhoudingen binnen de familie te zeer zou belasten.
Tenslotte kan het beschermingsbewind ook door de instelling of woonvoorziening waar iemand verblijft worden aangevraagd. Men moet dan wel vermelden waarom de partner van de betrokken persoon, of de bloedverwanten in de eerste of tweede graad (ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen en broers en zusters), of de voogd het verzoek niet indient.

De taak van een bewindvoerder eindigt:

–    door tijdsverloop, indien hij voor een bepaalde periode was benoemd
–    door ontslag wat aan de bewindvoerder door de kantonrechter wordt verleend
–    door overlijden van de onderbewind gestelde

Na opheffing van het bewind vindt overdracht plaats aan rechthebbende

Wat kost bewindvoering?
Aan bewindvoering zijn kosten verbonden. De hoogte van deze kosten worden jaarlijks vastgesteld door de kantonrechter.
Wanneer u een minimumuitkering en weinig vermogen heeft, kan het moeilijk zijn om naast alle vaste lasten ook nog de kosten voor bewindvoering te betalen. Binnen uw gemeente zijn voorzieningen om in aanmerking te komen voor bijzondere bijstand voor deze kosten.

Kijk bij de pagina contact.